IVA-uitkering

IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Deze uitkering is bedoeld voor (ex-)werknemers die minder dan 20% van hun oude loon kunnen verdienen. Niet alleen op moment van beoordelen, maar ook met grote waarschijnlijkheid in de toekomst; dus voor (ex-)werknemers die volledig én duurzaam arbeidsongeschikt zijn. De uitkering bedraagt 75% van het WIA-maandloon (dit is het loon van de laatste 12 maanden voordat de (ex)werknemer ziek werd, gedeeld door 12). Dit percentage blijft gelijk (en dus ook de uitkering) tot aan AOW-leeftijd.

Re-integratie

Van de (ex-)werknemer met een IVA-uitkering wordt niet meer verwacht dat hij/zij inkomen uit arbeid kan verdienen. Begeleiding, re-integratieondersteuning en scholing (door UWV WERKbedrijf, re-integratie bedrijven en scholingsinstituten) is dan ook niet meer van toepassing. Wel is de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van plan een experiment te starten en via dit experiment “(…) dienstverlening en inzet van alle instrumenten voor IVA/DGA uitkeringsgerechtigden mogelijk te maken. Het gaat om de instrumenten persoonlijke ondersteuning, scholing, IPS, de trajecten ‘Werkfit’ en ‘Naar werk’ loondispensatie en proefplaatsing.”

Verdiensten

Toch komt het voor dat (ex-)werknemers met een IVA-uitkering inkomen uit arbeid (loondienst of zelfstandige arbeid) kunnen verdienen. Soms kan de gezondheid toch wezenlijk verbeteren of is er een werkgever die een functie zo weet aan te passen aan de mogelijkheden van de (ex-)werknemer, dat hij/zij toch kan functioneren. In andere gevallen kan zelfstandige arbeid de vrijheid bieden te werken naar eigen mogelijkheden. Tot 20% van het laatstverdiende loon mag de (ex-)werknemer verdienen, met behoud van zijn/haar IVA-recht. De verdiensten worden verrekend met de uitkering – 70% wordt ingehouden; van elke verdiende euro houdt de (ex-)werknemer €0,30 over.

Einde uitkering

De WIA-IVA kan om en aantal redenen eindigen. Dat kan vanwege het bereiken van de AOW-leeftijd, het verblijven in detentie, het verhuizen naar het buitenland (niet EU, Zwitserland en verdragslanden). De IVA kan ook eindigen op grond van verdiensten (inkomen uit arbeid). Als de (ex)werknemer 12 maanden aaneengesloten méér dan 20% van zijn/haar laatstverdiende loon verdient, eindigt de IVA. Er is dan mogelijk wel recht op een WGA-uitkering – en re-integratie ondersteuning.

Kunnen wij u helpen?
Heeft u vragen over Sociale zekerheid of Wmo