WGA-uitkering

WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Deze uitkering is bedoeld voor (ex-)werknemers die meer dan 35% arbeidsongeschikt zijn, maar wel nog mogelijkheden hebben (nu of op termijn) een deel van hun oude inkomen te verdienen.

De WGA kent meerdere fasen.

LGU - LGU staat voor Loon Gerelateerde Uitkering

De LGU is feitelijk het opgebouwde WW-recht. De hoogte is gelijk aan de WW - 70% van het laatstverdiende loon en de duur is ook gelijk aan de WW. (ex-)Werknemers met een Resterende Verdien Capaciteit (RVC), die dus in de klasse 35-80% zitten, worden geacht te zoeken naar passend werk. Dit kan met ondersteuning van UWV WERKbedrijf (zie ook www.stichtingbwn.nl/re-integratiedienstverlening).

LAU1 - LAU staat voor Loon Aanvullings Uitkering

Aan het einde van de LGU-periode (UWV noemt dit het omslagpunt) kijkt UWV of de (ex-)werknemer zijn restverdiencapaciteit benut. Met andere woorden: verdient de (ex-)werknemer dat wat hij volgens de arbeidsdeskundige in de WIA-beoordeling kán verdienen (de RVC)? Is dat het geval, verdient de (ex-)werknemer 100% of meer van zijn RVC, dan komt na de LGU de LAU1. (let op: ook de (ex-)werknemer in de klasse 80-100% komt na de LGU in de LAU1; hij benut immers zijn resterende verdiencapaciteit die €0,00 bedraagt.)

De hoogte van de deze uitkering, LAU1, bedraagt 70% van zijn WIA-maandloon minus de inkomsten van de (ex-)werknemer. Het WIA-maandloon is het gemiddelde loon dat de (ex-)werknemer verdiende in het jaar voorafgaande van zijn arbeidsongeschiktheid (let op! dit is een ander bedrag dan het maatmanloon, het verzekerde loon dat de arbeidsdeskundige gebruikt om het loonverlies en daarmee de restverdiencapaciteit vast te stellen).

In een formule uitgedrukt: LAU1 = 0,7 x (WIA-maandloon – verdiensten)

Naast de uitkering ontvangt de (ex-)werknemer natuurlijk ook nog zijn loon.

LAU2

Verdient de (ex-)werknemer tussen de 50% en de 100% van zijn RVC, dan komt na de LGU de LAU2. De hoogte van deze uitkering, LAU2, bedraagt 70% van het WIA maandloon minus de resterende verdiencapaciteit.

In een formule uitgedrukt: LAU2 = 0,7 x (WIA-maandloon – RVC)

Naast de uitkering ontvangt de (ex-)werknemer natuurlijk ook nog zijn loon.

 VVU - VVU staat voor VerVolg Uitkering

Verdient de (ex-)werknemer minder dan 50% van wat hij zou kunnen verdienen volgens de WIA-beoordeling (zijn RVC), dan volgt na de loongerelateerde uitkering (LGU) de vervolguitkering (VVU). De hoogte van deze uitkering hangt af van zijn percentage arbeidsongeschiktheid en bedraagt een percentage van het wettelijk minimumloon (WML). De VVU kent 4 arbeidsongeschiktheidsklassen met daaraan gekoppeld een percentage van het WML.

Arbeidsongeschiktheidspercentage

Percentage WML

35-45%

28%

45-55%

35%

55-65%

42%

65-80%

50,75%

Als de (ex-)werknemer ook inkomen uit arbeid heeft (en die is minder dan 50% van zijn RVC), mag hij/zij dit inkomen volledig houden.

Re-integratie, scholing

“De divisie WERKbedrijf houdt zich bezig met arbeidsbemiddeling en re-integratie.” UWV WERKbedrijf is dus verantwoordelijk voor de re-integratie van (ex-)werknemers in de WGA. Hiervoor kan zij re-integratietrajecten en scholing inzetten. De re-integratietrajecten worden uitgevoerd door een re-integratiebedrijf; wélk bedrijf wordt beslist in samenspraak tussen UWV en (ex-)werknemer.

Globaal bestaat de re-integratie ondersteuning uit:

 • ondersteuning bij maatschappelijke participatie
 • ondersteuning bij ‘werkfit’ worden
 • ondersteuning bij het zoeken naar werk

Daarnaast is ‘praktijkassessment’ en (begeleiding bij) scholing mogelijk. (Voor meer informatie kijk bij www.stichtingbwn.nl/re-integratiedienstverlening).

Verrekening verdiensten

Bij inkomen uit arbeid (en dat kan zowel loonarbeid als zelfstandige arbeid zijn), worden de verdiensten (bijna altijd) verrekend met de uitkering. Welk percentage van de verdiensten in mindering wordt gebracht op de uitkering, hangt weer af van de verschillende fases van de WGA.

 • LGU, 70% verrekenen dat wil dus zeggen dat van elke verdiende euro de (ex)werknemer er 30 cent op vooruit gaat
 • LAU1, zelfde verrekening als bij de LGU; €1,- verdiensten is €0,30 meer inkomen
 • LAU2, de RVC wordt volledig ingehouden op uitkering
 • VVU, de verdiensten worden niet verrekend
Een rekenvoorbeeld
 • X heeft een WIA-maandloon van €3.000,- met een restverdiencapaciteit van €1.500,-; dus een arbeidsongeschiktheidspercentage van 50%. Haar uitkering bedraagt 0,7 x 3.000 = €2.100,-
 • X gaat al snel aan het werk (zij zit nog in de LGU) en verdient €500,- per maand. Haar uitkering wordt dan 0,7 x (WIA-maandloon – verdiensten) oftewel 0,7 x (3000 - 500) = €1.750,-; haar totaalinkomen €1.750,- + €500,- = €2.250,-. X is er dus €150,- op vooruit gegaan (30% van 500).
 • De LGU eindigt (het omslagpunt). Als de verdiensten ongewijzigd blijven, verdient zij minder dan 50% van haar RVC en komt dus in de VVU. Zij is 50% arbeidsongeschikt; als uitkering staat daar 35% van het Wettelijk Minimum Loon tegenover – 0,35 x 1750 = € 612,50. Haar totaalinkomen zakt dan naar €612,50 + €500,- = €1.112,50.
 • Gelukkig krijgt X promotie en haar inkomen stijgt dan ook naar €800,- per maand. Van de VVU komt zij nu in de LAU2.Dat betekent voor haar uitkering 0,7 x (WIA-maandloon – RVC) oftewel 0.7 x (3000 – 1500) = €1050,-; totaalinkomen wordt dan €1.050,- + €800,- = €1.850,-.
 • X krijgt nog een keer promotie en gaat ook meer uren werken. Haar inkomen stijgt naar €1.600,- per maand. Nu gaat X van de LAU 2 naar de LAU 1. Haar uitkering wordt weer op een andere manier berekend: 0,7 x (WIA-maandloon – verdiensten) oftewel 0.7 x (3000 - 1600) = €1.400,-. Haar totaalinkomen wordt nu €1.400,- + €1.600,- = €3.000,-

Einde uitkering

De WIA-WGA kan om een aantal redenen eindigen. Dat kan vanwege het bereiken van de AOW-leeftijd, het verblijven in detentie, het verhuizen naar het buitenland (niet EU, Zwitserland en verdragslanden). De WIA-WGA kan ook eindigen als na een herbeoordeling is vastgesteld dat het arbeidsongeschiktheidspercentage minder dan 35% bedraagt. Tot slot kan de WIA-WGA eindigen omdat het inkomen uit arbeid (loondienst of zelfstandige arbeid) méér bedraagt dat 65% van het maatmanloon. Vanaf dat moment stopt de WIA-WGA na 12 maanden (als de (ex)-werknemer nog in de LGU zit, bij het einde van de LGU).

Herleving

Is de WGA-uitkering beëindigd op grond van verdiensten (méér dan 65% van het oude loon)? En de gezondheid verslechtert weer - met dezelfde oorzaak als die bij de oorspronkelijke uitval? Dan kan binnen een termijn van 5 jaar na beëindiging van de uitkering, om een herleving van die uitkering worden gevraagd. De reden van de herleving is dan verslechtering van de gezondheid door dezelfde oorzaak als bij de oorspronkelijke uitval.

Kunnen wij u helpen?
Heeft u vragen over Sociale zekerheid of Wmo